Snokar – Grass snakes

Skrevs den av

I’ll start off with the fact that snakes are my favorite animals! Grass snakes are snakes and snakes are many afraid of. In Sweden we have three different species of snakes. Viper, Grass snake and Smooth snake. The Smooth snake is about the same size as a viper, max 80 cm. What it shares with the Asian snake, cobra, is that it likes to eat other snakes. But there the differences end.

But “my” snakes are the common grass snake, also called water snakes because they hunt for fish in the water, and even amphibians. Many do not know that the grass snake is the only snake and few of the animals that can withstand the poison of the toad. Had the grass snake gone, the toads would have taken over nature!

The grass snakes differ greatly from the viper, although they may look similar. If you see a snake, most grass snakes have yellow or white spots behind their heads. However, there are grass snakes that are all black and resemble black viper. The difference you can see is that grass snakes have round eyes while the viper has vertical eyes. Grass snakes poses no danger to humans or pets. They have no fangs, but a row of sharp little teeth. I know, I cleaned pebbles from their mouths when I caught them to photograph them!

I live in the snokest-densest city and I have studied grass snake for many years. When they emerge from their winter sleep, the grass snakes mate. Females are twice the size of males. I think that’s because they have to carry between 15-25 eggs! A grass snake-female can be up two meters, but it is rare. The largest I caught has measured 130 cm! I am quite alone in protecting the snookers in Kristianstad and want support.

Jag ska börja med att snokar är mina favoritdjur! Snokar är ormar och ormar är många rädda för. I Sverige har vi tre olika arter av ormar. Huggorm, snok och hasselsnok. Hasselsnoken är ungefär lika stor som en huggorm, max 80 cm. Det som den delar med den asiatiska ormen, kobran, är att den gärna äter andra ormar. Men där slutar skillnaderna.

Men “mina” ormar är den vanliga snoken, även kallad vattensnok eftersom den jagar efter fisk i vattnet, och även groddjur. Många vet inte att snoken är den enda ormen och få av djur som tål paddans gift. Hade snoken försvunnit hade paddorna tagit över naturen!

Snokarna skiljer sig mycket åt från huggormen, även om de kan se liks ut. Om du ser en orm så har de flesta snokar gula eller vita fläckar bakom huvudet. Det finns dock snokar som är helsvarta och liknar svarta huggormar. Skillnaden som du kan se är att snokar har runda ögon medans huggormar har vertikala ögon. Snokar utgör INGEN fara för människor eller husdjur. De har inga huggtänder, men en rad med sylvassa små tänder. Jag vet, jag har rensat småsten från deras munnar när jag fångat dem för att fotat dem!

Jag bor i den mest snok-tätaste staden och jag har studerat snokarna i många år. När de kommer upp från sin vintersömn så parar sig snokarna. Honorna är dubbelt så stora som hannarna. Jag tror det beror på att de måste bära på mellan 15-25 ägg! En snok-hona kan bli uppåt två meter, men det är sällsynt. Den största jag fångat har mätt 130 cm! Jag är ganska ensam om att skydda snokarna i Kristianstad och vill ha stöttning.

 

En irriterad snok-An irritated grass snake.
En snok som spelar död-A grass snake that plays dead
Baby snok-Baby grass snake.
Baby snok-Baby grass snake
En stor snok!-A large grass snake!
Hona och hane. Honan är den stora!-Female and male. The female is the big one!
Inte farligt att ha ett finger i snokens mun!-Not dangerous to have a finger in the grass snake’s mouth!
Min snok modell!-My grass snake model!
Nej, jag är för stor för att äta!-No, I’m too big to eat!
Ormar luktar med sin tunga-Snakes smell with their tongue.
Nästan 150 cm lång!-Almost 150 cm long!