Långebro en underbar plats – Langebro a wonderful place

 Detta är andra inlägget o den vackra platsen, Långebro. Långebro var en väldigt viktig plats när danskarna anlade Kristianstad,där var ju mycket vatten, Helge å och andra strategiska platser. Som Helge å ser ut idag såg den inte ut på 1600-talet. Ån är flera gånger smalare å/än den var på den tiden. Detta beror på att svenskarna på 1700-talet försökte torrrlägga mark för att odla och bygga på.

Som jag nämnde i mitt förra inlägg så var den gamla bron över Helge å vid Långebro var 417 meter, inklusive de delar som låg på land. Idag hade det räckt med kanske 150 meter! Tyvärr gör människan intrång i naturen för sin egen vinnings skull, något vi dyrt får betala för idag! Här i Kristianstad har torrläggningarna av våtmarkerna gjort att metaller som aluminium, fosfor och mycket annat som legat fast i vattnets botten frigjorts och förgiftat både vatten och land.

Numera anlägger man våtmarker som ett försök att återställa balansen. Bättre sent än aldrig. Både tekniken och förståelsen ökar, på den tiden man torrlade marken visste man inte bättre. Här är några flera foton från Långebro, inklusive det äldsta huset i Kristianstad, byggt i början av 1600-talet, Skottenborg. Den lilla fyren som syns på en av bilderna är en gåva. Det är en gammal fyr, kanske 150 år gammal och är inte i drift. På sådana små år som Helge å är behövs det inga!

This is the second post o the beautiful place, Långebro. Langebro (Long bridge) was a very important place when the Danes founded Kristianstad, where was the water, Helge river and other strategic locations. As Helge River looks today did not see it out in the 1700s. The river is several times smaller on / than it was at the time. This is due to the fact that the Swedes in the 1700s tried to dry soil to grow and build.

As I mentioned in my last post, the old bridge over Helge at Långebro was 417 meters, including the parts that landed. Today it would have been enough to perhaps 150 meters! Unfortunately, the human intrusion into nature for his own benefit, something we dearly pay for today! Here in Kristianstad, the dry landings of the wetlands have caused metals such as aluminum, phosphorus and many others that have settled into the bottom of the water to be released and poisoned both water and land.

Nowadays, wetlands are being set up as an attempt to restore the balance. Better late than never. Both technology and understanding increase, at the time when the ground was dry, you did not know better. Here are some more photos from Långebro, including the oldest house in Kristianstad, built in the early 1700 century, Skottenborg.The little lighthouse who appears on one of the pictures is a gift. It’s an old lighthouse, maybe 150 years old and not in operation. In such small years as Helge river, there is no need!

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Christianstads motorbåtsklubb-Christianstad Motorboat Club.

Gamla bron över Helge å vid Långebro-Old bridge over Helge river at Langebro.

Skottenborg, Kristianstads äldsta hus-Skottenborg, Kristianstad’s oldest house.

Gamla fyren på Christianstads motorbåtsklubb-Old lighthouse at Christianstad motorboat club.

Gångväg längs kajen vid Långebro-The walkway along the quay at Langebro.

John Jonasson

Om John Jonasson

Jag är en hobbyfotograf som främst tycker om att vara ute i naturen. Jag fotar även mycket annat såsom människor i sin naturliga miljö. Med min bästa kompis, Åke Nilsson, har jag denna bloggen tillsammans med. I am a hobby photographer who mostly likes to be out in nature. I also shoot much more like people in their natural environment. With my best friend, Åke Nilsson, I have this blog together with.

10 Svar på “Långebro en underbar plats – Langebro a wonderful place”

Comment