Välkommen till fotobloggarna-Welcome to the photo bloggers

Utvalda

Välkommen till den “nya” fotobloggarna. Vi kommer att ha bägge domännamnen till sajten eftersom de betyder samma på både svenska och engelska. tyvärr gick det inte att kopiera allt innehåll i den gamla bloggen, så vi får starta om från scratch. Vi kommer fortfarande att skriva på både svenska och engelska i våra inlägg. Men hoppas att ni får det trevligt här!

Welcome to the “new” photo blogs.  We will have both domain names, fotobloggarna.se, for the site because they mean the same in both Swedish and English. Unfortunately it was not possible to copy all the contents of the old blog, so we have to start from scratch. We will still write in both Swedish and English in our posts. But hope you are having a nice time here!

 

Bellas Place – Back to the Future

Outside Kristianstad, more specifically in Bromölla, is Bellas Place, a restaurant/night club that is decorated in 50’s style. Sofas chairs decor, yes everything goes in the 50’s era. I have been there several times and eaten and the food is deliciously good. On weekends they also organize disco and it is usually crowded with people there.

In addition to the restaurant, they also have hotels. If the rooms are also in the 50’s style, I don’t know. But the hotel is popular, mainly among truck drivers who drive long distances. Car exhibitions are also organized at the large car park. Bellas Place is located a bit outside the buildings, along with the E22, so you can get there by car or other means of transport.

Utanför Kristianstad, närmare bestämt i Bromölla, ligger Bellas Place, en restaurang/nattklubb som är inredd i 50-tals stil. Soffor stolar inredning, ja allt går i 50-tals eran. Jag har varit där flera gånger och ätit och maten är utsökt god. På helgerna anordnar de även disco och det brukar vara trångt med folk där.

Förutom restaurang har de även hotell. Om rummen också är i 50-tals stil, det vet jag inte. Men hotellet är populärt, främst bland lastbilschaufförer som kör långa sträckor. Det anordnas även bilutställningar på den stora parkeringen. Bellas Place ligger en bit utanför bebyggelsen, jämte E22:an, så man får ta sig dit med bil eller annat färdmedel.

Bellas Place.
Baren.The bar.
“Blues brothers”
Här “tankar” man kaffe-Here you are “fueling# coffee.

Se alla bilderna i bildspelet nedan-See all the pictures in the slideshow below.

Utsikt från stenbrottet – View from the quarry

Vånga quarry is located in the countryside, far from buildings in a wooded mountain. The fall height down to the forest on one side is certainly 40 meters and the view is wonderful. The only thing you see that is built out of people is some wind turbines.

The panorama I have taken shows only a piece of nature that extends as far as the eye can reach. When I photograph the quarry in Vånga I am very tired, almost like running a marathon race! The fall height of the quarry is about 30 meters and the road down is on the other side of the road. So just get to the other side and then go down, yes it takes on the forces!

While walking, you look around, stop and photograph. A visit to the quarry lasts at least 3-4 hours, but it is absolutely beautiful although it is physically hard. For spring and summer I will photograph more of the nature around the quarry. Should also be interesting to see how much bigger it has become.

Vånga stenbrott ligger mitt ute i naturen, långt ifrån bebyggelse på ett skogbeklätt berg. Fallhöjden ner till skogen på den ena sidan är säkert 40 meter och utsikten är underbar. Det enda man ser som är byggt utav människor är några vindkraftverk.

Panoramat jag har tagit visar bara en bit av naturen som sträcker sig så långt ögat når. När jag fotograferar stenbrottet i Vånga är jag väldigt trött, nästan som att ha sprungit ett maratonlopp! Fallhöjden på stenbrottet är omkring 30 meter och vägen ner ligger på andra sidan av vägen. Så bara att ta sig till andra sidan och sedan gå ner, ja det tar på krafterna!

Under tiden man går så ser man sig omkring, stannar upp och fotograferar. Ett besök på stenbrottet varar minst 3-4 timmar, men det är helt underbart även om det är fysiskt jobbigt. Till våren och sommaren ska jag fotografera mera av naturen runtomkring stenbrottet. Ska även bli intressant att se hur mycket större det har blivit.

Klicka på panoramat-Click on the panorama.

Utsikt från stenbrottet – View from the quarry.

Panorama vånga stenbrott – Panorama vånga quarry

Vånga quarry is a large and still active quarries. When I photograph there I do it on the weekends when they do not work. The fall height is about 30 meters and the quarry becomes larger the more they break stone.

I have been there a few times and photographed and it is beautifully situated in the middle of nature. I have taken some panoramas over the quarry and here is the first. It is also the first thing you see from the quarry when you come.

Vånga stenbrott är ett stort och fortfarande aktivt stenbrott. När jag fotograferar där gör jag det på helgerna när de inte jobbar. Fallhöjden är ungefär 30 meter och stenbrottet blir större ju mer de bryter sten.

Jag har varit där några gånger och fotograferat och det ligger vackert mitt i naturen. Jag har tagit några panoramor över stenbrottet och här är det första. Det är även det första man ser av stenbrottet när man kommer.

Klicka på panoramat-Click on the panorama.

Vånga stenbrott-Vånga quarry.

Kristianstad på kvällen – Kristianstad in the evening

Only a few kilometers from Kristianstad city is Lillö. It is an old fortress with a castle ruin. Lillö was the strongest stronghold of the Danes and almost impossible to take. When the Swedes managed to conquer Kristianstad, they burned down the castle for fear of new attacks.

But Lillö today is a wonderful place and in the evenings you see Kristianstad reflecting in Helge river which lies between the places. I usually drive to Lillö even during the days, from there you can go to a wetland with many birds.

Bara några kilometer från Kristianstads city ligger Lillö. Det är en gammal fästning med en borgruin. Lillö var danskarnas starkaste fäste och nästan omöjligt att inta. När så svenskarna lyckades att erövra Kristianstad så brände de ner borgen för rädsla för nya attacker.

Men Lillö idag är en underbar plats och på kvällarna ser man Kristianstad spegla sig i Helge å som ligger emellan platserna. Jag brukar köra till Lillö även på dagarna, därifrån kan man gå till en våtmark med många fåglar.

Klicka på fotona-Click on the photo.

Värmekraftverket och vattentornet-The thermal power plant and the water tower.
Vy över Kristianstad från Lillö-View of Kristianstad from Lillö.
Färgspel på vattentornet varje kväll-Color play on the water tower every night.
Vattentornet, sjukhuset och kyrkan-The water tower, the hospital and the church.
Stjärnklar kväll-Starry evening.

Tre rovfåglar – Three birds of prey

Now I long for the summer when the birds return to Sweden after their winter holiday in warmer countries. Here are three of my favorite birds, grey herons that I rarely see, yet that it is quite common. The osprey that comes early in the spring and red kite as the majority of the stays here all year round. But you do not see the kites often in the winters, in the summers you can see 20-30 birds together in some places.

It is not just the birds of prey that are welcome back in the spring. Also many other birds, including the less common, black tern that nest here in Kristianstad’s water kingdom. Last night I only saw them twice, they seem to have been nesting elsewhere than the usual place. It certainly depended on the major floods we had last winter and spring.

Nu längtar jag till sommaren när fåglarna kommer tillbaka till Sverige efter sin vintersemester i varmare länder. Här är tre av mina favoritfåglar, gråhäger som jag sällan ser, ändå att den är ganska vanlig. Fiskgjusen som kommer tidigt på våren och röd glada som majoriteten av stannar här året runt. Men man ser inte gladorna ofta på vintrarna, på somrarna kan man se 20-30 fåglar tillsammans på vissa platser.

Det är inte bara rovfåglarna som är välkomna tillbaka till våren. Även många andra fåglar, däribland den mindre förekommande, svart tärna som häckar här i Kristianstads vattenrike. Ifjol såg jag bara dem två gånger, de verkar ha häckat på annan plats än den vanliga platsen. Det berodde säkert på de stora översvämningarna vi hade förra vintern och våren.

Fiskgjuse-Osprey.
Fiskgjuse-Osprey.
Gråhäger Grey heron.
Gråhäger Grey heron.
Röd glada-Red kite.
Röd glada-Red kite.