Två favoritfåglar – Two favorite birds

After I missed the whole spring and half the summer I want to show you two of my favorite birds of prey. This year I have not seen one, I have not been out and photographed …. Marsh Harrier and ospreys. I have a special relationship with the osprey in the Karpalund ponds. Every year I usually photograph them and they know when I get my photos, then they land in their nest again! The marsh harriers are nesting on the ground, well hidden. You must have patience and luck to shoot them!

Efter att jag missat hela våren och halva sommaren så vill jag visa två av mina favorit rovfåglar. I år har jag inte sett en enda, jag har ju inte varit ute och fotat…. Brun kärrhök och fiskljusen. Fiskgjusarna i Karpalundsdammarna har jag ett speciellt förhållande till. Varje år brukar jag fota dem och de vet när jag fått mina foton, då landar de i sitt bo igen! De bruna kärrhökarna häckar på marken, väl dolda. Man får ha tålamod och tur att fota dem!

 

Brun kärrhök-Marsh harrier.
Brun kärrhök-Marsh harrier.
Fiskljuse-Osprey.
Fiskljuse-Osprey.

Vit gräsand – White mallard

Mallards are available in several different colors, but white mallards are quite unusual, at least wild. When I was in Solvesborg this weekend, I photographed this white mallard who has tame duck in the genes.

Gräsänder finns i flera olika färger, men vita gräsänder är rätt ovanliga, iallafall vilda. När jag var i Sölvesborg i helgen fotade jag den här vita gräsanden som har tam-anka i generna. 

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Vit gräsand-White mallard.
Vit gräsand-White mallard.
Vit gräsand-White mallard.

Sölvesborgs tingsrätt – Solvesborg District Court

Sölvesborg District Court was built in 1921, after an architectural competition in 1917 that was won by Gunnar Asplund. Courthouse today is a historic building and is no longer in use. The photo is a panorama.

Sölvesborg tingsrätt är byggt 1921, efter en arkitekttävling 1917 som vanns Gunnar Asplund. Tingshuset är idag byggnadsminne och är inte längre i bruk. Fotot är ett panorama.

Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

Sölvesborgs tingsrätt-Sölvesborg District Court.

Slottsruinen i Sölvesborg – The castle ruin in Solvesborg

Solvesborg Castle, where the the royals used to spend the night. It is an old castle, built in the 1400 century. It was erected by the Danish king, Erik Menved, who lived between 1274 and died in 1319. The castle had a very good strategic position when Blekinge belonged to Denmark.

The Danes themselves set fire to the castle in 1564 when the county lord, Verner parsberg, escaped from the Swedes. Unfortunately, the castle was used as a quarry from the 18th century and even after it was cleared in 1816 they continued with degradation!

The walls of the tower itself were 5.5 meters thick and clad in brick. When I lived in Solvesborg it was often talked about to build the castle in its original condition, but it had been too expensive.

A fun thing; The mansion which is also a restaurant, lived one of my friends when I was a teenager. He always had plenty of money. Then he told me he knew the combination for his parents’ safe! 😆 

Sölvesborgs slott, som egentligen var en borg men kallades slott för att kungligheterna brukade övernatta där. Det är en gammal borg, byggd på 1300-talet. Den var uppförd av den danske kungen, Erik Menved som levde mellan år 1274 och död 1319. Borgen hade ett mycket bra strategiskt läge, då Blekinge tillhörde Danmark.

Danskarna själva satte eld på borgen år 1564 då länsherren, Verner parsberg fick fly från svenskarna. Tyvärr användes borgen som ett stenbrott från 1700-talet och även efter att det fridlystes år 1816 så fortsatte de med nedbrytande!

Själva tornets väggar var 5.5 meter tjocka och klädd i tegel. När jag bodde i Sölvesborg var det ofta på tal om att bygga upp borgen i ursprungligt skick, men det hade varit för dyrt.

En kul sak; Herrgården som även är en restaurang, bodde en av mina kompisar när jag var tonåring. Han hade alltid gott om pengar. Sedan berättade han att han visste kombinationen till sina föräldrars kassaskåp! 😆 

 

Slottsruinen-The castle ruins.
Slottsruinen-The castle ruins.
Modell av slottet-Model of the castle.
Modell av slottet-Model of the castle.
Modell av slottet-Model of the castle.
Herrgård med restaurang-Manor house with restaurant.

Sölvesborgs bro – Solvesborg Bridge

Today I drove to my old hometown, Solvesborg. I drove there because it is a summer festival but there were hardly any people when I arrived, at 5pm! Way too early! But I didn’t want to wait until the evening after a work day.

But I photographed the Solvesborg bridge, among other things! It is Europe’s longest walk and cycle bridge! Not only that, it is named one of the eleven most spectacular bridges in the world! Sure it is beautiful, but I did not take photos of the entire bridge, just the arch bridge which is wonderfully beautiful!

Idag körde jag till min gamla hemstad, Sölvesborg. Jag körde dit för att det är en sommarfestival men det var knappt några folk när jag kom, klockan 5! Alldeles för tidigt! Men jag ville inte vänta tills kvällen efter en jobbardag.

Men jag fotade bland annat Sölvesborgs bron! Den är Europas längsta gång och cykelbro! Inte bara det, den är utsedd till en av de elva mest spektakulära broarna i världen! Visst är den vacker, men jag tog inte foton på hela bron, bara bågbron som är underbart vacker!

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Första delen är en bågbro-The first part is an arch bridge.
Välkommen till bron!-Welcome to the bridge!
Sölvesborgs bågbro-Solvesborg arch bridge.
Sölvesborgs bågbro-Solvesborg arch bridge.