Kvällshimmel – Evening sky

Today I was at the photo club, the first meeting after the summer break. On the way home I saw this beautiful sky. I enjoy photographing the sky in the evenings with clouds and colors.

Idag var jag på fotoklubben, första mötet efter sommaruppehållet. På väg hem såg jag den här vackra himlen. Jag tycker om att fotografera himlen på kvällarna med moln och färger.

Kvällshimmel-Evening sky.
Kvällshimmel-Evening sky.
Kvällshimmel-Evening sky.

En kort fototur – A short photo tour

Today I went out for a photo shoot, but it was just too hot. It became a round to visitor center and the tivoli park. There were a couple of photos on Helge river and the old cottage.

Idag gav jag mig ut en runda för att fotografera, men det var alldeles för varmt. Det blev en runda till naturum och tivoliparken. Det blev ett par foto på Helge å och ett på fornstugan.

Helge river at the Visitor center.
Helge river at the Visitor center.
Fornstugan-Ancient cottage.

Tegelröd ängstrollslända – Vagrant darter

This summer I failed to photograph a single dragonfly. Admittedly, I have not been out in the fields where the Dragonflies are. But yesterday at Karpalund ponds, I managed to photograph a vagrant darter.

I sommar lyckades jag inte fotografera en enda trollslända. Visserligen har jag inte varit ute i markerna där trollsländorna finns. Men igår på Karpalundsdammarna lyckades jag fotografera en tegelröd ängstrollslända.

Tegelröd ängstrollslända-Vagrant darter.
Tegelröd ängstrollslända-Vagrant darter.
Tegelröd ängstrollslända-Vagrant darter.
Tegelröd ängstrollslända-Vagrant darter.
Tegelröd ängstrollslända-Vagrant darter.

Billjusen i mörkret – Car lights in the dark

Tonight I drove out to photograph the car lights in the dark. I stand on a bridge over the highway and photograph the cars from behind with a long shutter speed. It gets pretty cool effects and only the lights are visible, not the cars. The red lights are the taillights and the brake lights, the yellow ones are the flashing lights. The last photo I took from another bridge.

Ikväll körde jag ut för att fotografera billjusen i mörkret. Jag står på en bro över motorvägen och fotograferar bilarna bakifrån med lång slutartid. Det blir rätt häftiga effekter och bara ljusen syns, inte bilarna. De röda ljusen är baklyktorna och bromsljusen, de gula är blinkersljusen. Det sista fotot tof jag från en annan bro.

Billjusen i mörkret-Car lights in the dark.
Billjusen i mörkret-Car lights in the dark.
Billjusen i mörkret-Car lights in the dark.
Billjusen i mörkret-Car lights in the dark.
Billjusen i mörkret-Car lights in the dark.
Billjusen i mörkret-Car lights in the dark.
Billjusen i mörkret-Car lights in the dark.

Två fjärilar – Two butterflies

Today I had planned a slightly longer photo round, but the heat put a stop to it. I decided to visit the snake trail at Hammer lake and the Karpalund ponds. At the snake trail, I saw a grass snake that disappeared quickly, but managed to shoot a large white.

Then I drove to Karpalund ponds, which were completely overgrown. An Admiral butterfly wanted to show up, it only sat 1-2 feet away from me. It is one of the most beautiful butterflies around.

Idag Hade jag planerat en lite längre fotorunda, men värmen satte stopp för det. Jag beslutade mig för att besöka snokleden vid Hammarsjön och Karpalundsdammarna. Vid snokleden såg jag jag en snok som försvann snabbt, men lyckades fota en sliten kålfjäril. 

Därefter körde jag till Karpalundsdammarna, som var helt igenväxt. En amiralfjäril ville visa upp sig, den satte sig bara 3-4 decimeter ifrån mig. Det är en av de vackraste fjärilarna häromkring.

Amiral-Red Admiral.
Amiral-Red Admiral.
Amiral-Red Admiral.
Kålfjäril-Large white.
Kålfjäril-Large white.
Kålfjäril-Large white.