Bilbränder på Gamlegården – Car fires at Gamlegården

Området där jag bor heter gamlegården. Den är klassad som ett utsatt område. Här sker mycket, rån skjutningar och många bilbränder! Här i detta bostadsområdet fungerar inget och ABK, AB Kristianstadsbyggen, de bryr sig inte! När jag var och fotograferade den här utbrända bilen träffade jag flera personer. Jag hade ett bra samtal med en av dem, han har själv ringt till fastighetsägarna, ABK att sätta ut övervakningskameror.

Det har jag också gjort men de vill inte!!! Jag tror att bilbränderna är till största delen försäkringsbedrägeri, för det är nästan enbart modeller av BMW och Mercedes som sätts i brand. De bilarna kan man köpa mycket billigt i Tyskland. Den här bilbranden startades inne i bilen, som alla bilbränder jag sett häromkring.

Det är också mycket skadegörelse här, sönderskurna däck, repade bilar och mycket annat. Därför hyr jag garage, för att veta att jag ska kunna köra iväg utan att ringa bärgningsbil. ABK, AB Kristianstadsbyggen chefer bor i villor långt utanför där vi bor och det är en stor skam att de inte gör något!

The area where I live is called Gamlegården. It is classified as an exposed area. A lot is happening here, robbery shootings and many car fires! Here in this residential area nothing works and ABK, AB Kristianstadsbyggen, they do not care! When I was photographing this burnt out car, I met several people. I had a good conversation with one of them, he himself called the property owners, ABK to set up surveillance cameras.

I’ve also done but they do not want to !!! I think the car fires are mostly insurance fraud, because it is almost only models of BMW and Mercedes that are set on fire. You can buy these cars very cheaply in Germany. This car fire started inside the car, like all car fires I’ve seen around here.

There is also a lot of damage here, broken tires, scratched cars and much more. That’s why I rent a garage, knowing that I can drive away without calling a tow truck. ABK, AB Kristianstadsbyggen managers live in villas far outside where we live and it is a great shame that they do nothing!

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Bilen framifrån-The car from the front.
Bilen bakifrån-The car from behind
Bilen är helt utbränd inuti-The car is completely burnt out inside.
Höger sida på bilen-Right side of the car.
Vänster sida på bilen-Left side of the car.

ABK Kristianstadsbyggen

ABK Kristianstad’s buildings is called the housing company which I rent from. It is Kristianstad’s largest housing company, and own by the municipal! I can say that it is not right in the company! Getting in touch with the area manager, Fredrik Andersson is not easy. When calling, he is not in place, when he is in place he is busy on the phone. When he is not on the phone he does not answer!

Should this continue with window crushing several times a day for almost 1 week? Kajsa, do not know the surname. Was recommended to her by the switch. She, in turn, talked a lot and recommended me to the inaudible area manager, Fredrik Andersson. Vad gör ABK om jag skadas allvarligt? Skickar mig blommor på sin höjd! 😆 

They earn big money on new refugees, yes they like that!

ABK Kristianstadsbyggen heter bostadsbolaget som jag hyr från. Det är Kristianstads största bostadsbolag, och ägt av kommunen! Jag kan säga att det går inte rätt till i bolaget! Att komma i kontakt med områdeschefen, Fredrik Andersson är inte lätt. När man ringer så är han inte på plats, när han är på plats är han upptagen i telefon. När han inte är upptagen i telefon svarar han inte!

Ska detta fortgå med fönsterkrossning flera gånger om dagen i snart 1 vecka? Kajsa, vet inte efternamnet. Blev rekommenderad till henne av växeln. Hon i sin tur pratade en massa och rekommenderade mig till den okontaktbare områdeschefen, Fredrik Andersson. What does ABK do if I am seriously injured? Send me flowers at most! 😆 

Att de tjänar stora pengar på nyanlända flyktingar, ja det tycker de om!

 

ABK-Kristianstad’s buildings
30 Miljon Swedish koners is about 3,2 miljon US dollar.
ABK-Kristianstadsbyggen

Stenkastning igen! – Stone throwing again!

Now again a stone has come through my balcony window … I slept for a long time and did not hear it since I do not usually wake up so easily by sound. It was the same window they crushed the first time. Yesterday a stone was thrown through the window again and ran out as fast as I could. Since the balcony is full of glass, I have to put on shoes. A couple with dogs stood a bit away and had seen them throw the stone.

There were guys from Somalia, I had just seen them from afar before, from behind! These idiotic thugs should be grateful that they can be in Sweden! I am not a racist but families with criminals and people who pose a danger to others must be expelled! I can just as well get a stone in my head. The stones are big as a knotted fist.

There was a person from ABK, landlord, here this morning and said they are replacing windows, but for what? They may put Securitas guards here, the responsibility for that I live safe, which I absolutely do not do now!

Nu har återigen en sten kommit genom mitt balkongfönster… Jag sov länge och hörde inte det då jag inte brukar vakna så lätt av ljud. Det var samma fönster som de krossade första gången. Igår så kastades en sten genom fönstret igen och sprang ut så snabbt jag kunde. Eftersom balkongen är full av glas är jag tvungen att ta skor på mig. Ett par med hundar stod en bit ifrån och hade sett dem kasta stenen.

Det var killar från Somalia, jag hade bara sett dem på långt håll innan, bakifrån! Dessa idiotiska ligister ska vara tacksamma att de får vara i Sverige! Jag är ingen rasist men familjer med kriminella och personer som utgör fara för andra ska utvisas! Jag kan ju likaväl få en sten i huvudet. Stenarna är stora som en knuten näve.

Det var en person från ABK, hyresvärden, här i morse och sa att de ska byta ut fönstren, men till vilken nytta? De får sätta Securitas vakter här, de ansvara för att jag bor tryggt, vilket jag absolut inte gör nu! 

 

Sönderslagna fönster-Shattered windows.

Stenkastning genom min altandörr – Stone throw through my patio door

Yesterday it happened again, my patio door got the window broken by a big stone. On Wednesday it was crushed by stone throwers and it was replaced in Friday. Police came but they couldn’t do much. Yesterday they were here several times and threw stones, but missed the window. I didn’t go out fast enough to see them, just saw that there were children in the age of 10-12.

After an hour I heard a loud bang and there was a big hole in the glass, the same glass they changed the day before! I had shoes on me because I was going to the store so I opened the balcony door and saw 3-4 boys running, but they were far too far away. It was lucky that the big stone did not go through the living room window! I had also slipped into the wooden stairs before when I was going to chase them and have a lot of back pain, my herniated disc so I have pain when I go and even worse if I try to run. In Wednesday when I ran out, I ran straight into the glass splitter and got one foot full of glass.

Igår hände det igen, min altandörr fick fönstret krossat av en stor sten. I Onsdags så krossades den av stenkastare och den byttes i Fredags. Polisen kom men de kunde inte göra mycket. Igår var de här flera gånger och kastade sten, men missade fönstret. Jag hann inte ut snabbt nog för att se dem,  såg bara att det var barn i 10-12 års-åldern.

Efter en timme hörde jag en kraftig smäll och det var ett stort hål i glaset, samma glas de bytte dagen innan! Jag hade skor på mig för jag var på väg till affären så jag öppnade balkongdörren och såg 3-4 pojkar springa, men de var alldeles för långt borta. Det var tur att den stora stenen inte gick in genom vardagsrumsfönstret! Jag hade även halkat i trätrappan innan när jag skulle jaga dem och har mycket ont i ryggen, mitt diskbråck så jag har ont när jag går och ännu ondare om jag försöker springa. I Onsdags när jag sprang ut sprang jag rakt i glassplittret och fick ena foten full av glas.

 

Altandörren innifrån-The patio door from the inside.
Stenen som kom genom rutan stor som en knuten näve-The stone that came through the window size of a clenched fist.
Balkongen full av glassplitter-The balcony full of glass splits.
Altandörren utifrån-The patio door from the outside.