Häcksax och häcksax – Hedge trimmer and hedge trimmer

As you people know, I bought an electric hedge trimmer a few days ago. Since it’s been blowing, almost storm for a few days, I couldn’t try it until today. Easy as pie to cut the hedge, I thought! 😀 

Today I used my new hedge trimmer for the first time, and already after five minutes I got to rest! 😆 The hedge trimmer is very light, but now afterwards I know that I cut more and bigger branches. But I still had my usual hedge trimmer in mind, all the time!

I then compared with my manual hedge trimmer which I think is much better. Maybe I had too high expectations of the electric hedge trimmer and worked at too fast? Right now, after a few hours, I think my usual hedge trimmer is better, and the result was better too. I get to trim the hedge a little better because it is not as nice as I expected. See the image of the newly cut hedge.

Som ni flesta vet köpte jag en elektrisk häcksax för några dagar sedan. Eftersom det har blåst, nästan storm i ett par dagar, kunde jag inte prova den förrän idag. Lätt som en plätt att klippa häcken, trodde jag! 😀 

Idag använde jag min nya häcksax för första gången, och redan efter fem minuter fick jag vila! 😆 Häcksaxen är väldigt lätt, men nu efteråt så vet jag att jag klippte mer och större grenar. Men jag hade ändå min vanliga häcksax i tankarna, hela tiden!

Jag jämförde sedan med min manuella häcksax som jag tycker är mycket bättre. Kanske hade jag för stora förväntningar med den elektriska häcksaxen och jobbade på för fort? Just nu, efter några timmar så tycker jag att min vanliga häcksax är bättre, och resultatet blev bättre också.  Jag får trimma häcken lite bättre för den är inte så fin som jag förväntade mig. Se bilden av den nyklippta häcken.

 

Min nyklipta häck-My newly cut hedge.
Manuell häcksax VS elektrisk häcksax-Manual hedge trimmer VS electric hedge trimmer.

Köpt elektrisk häcksax – Bought electric hedge trimmer

It was a month since I cut my hedge. I was out early, my neighbors had not cut their hedges. I have used a regular “manual” hedge trimmer because I like physical work. But now the hedge is two meters high, as I want it!

Then it’s pretty hard. I had to keep the hedge trimmer over my head when I cut, and it was both very difficult and the hedge did not become as good as I wanted it. Then I told myself that I would buy an electric hedge trimmer, and I did today! 🙂 

My plot is small, barely 100 m², but the hedge is long and tall! As we all guys, and many women, we want to use the things we buy right away. Unfortunately, it blew a lot today. I have to wait for the weekend, or next week when I have a holiday. 😎 

Det var en månad sedan jag klippte min häck. Jag var tidigt ute, mina grannar hade inte klippt sina häckar. Jag har använt en vanlig “manuell” häcksax för jag tycker om fysiskt arbete. Men nu är häcken två meter hög, som jag vill ha den!

 Då är det rätt jobbigt. Jag fick hålla häcksaxen över mitt huvud när jag klippte, och det var både mycket jobbigt och häcken blev inte så bra som jag ville ha den. Då sa jag till jag själv att jag skulle köpa en elektrisk häcksax, och det gjorde jag idag! 🙂 

Min tomt är liten, knappt 100 m², men häcken är lång och hög! Som vi alla killar, och många kvinnor, så vill vi använda sakerna vi köper meddetsamma. Tyvärr blåste det otroligt mycket idag. Jag får vänta till helgen, eller nästa vecka då jag har semester. 😎 

 

Elektrisk häcksax som klipper 600 mm långt-Electric hedge trimmer cutting 600 mm long.
Elektrisk häcksax-Electric hedge trimmer.
Elektrisk häcksax-Electric hedge trimmer.
Vridabart handtag, 180°-Rotatable handle, 180 °.
Du kan vrida handtaget 180°. 90° åt varje håll-You can turn the handle 180 °. 90 ° in each direction.
Min tomt med den höga häcken-My plot with the high hedge.
Min lilla trädgård med hög häck-My little garden with high hedge.