Helge å vid Torsebro – Helge river by Torsebro

When I was at Torsebro I took these photos on Helge river. Here the river runs slowly before a dam slows down the river to generate electricity. The dam has been around since the 19th century to provide power to the gun houses, but is of course modernized today.

När jag var vid Torsebro så tog jag dessa foton på Helge å. Här rinner ån sakta innan en fördämning bromsar upp ån för att alstra el. Fördämningen har varit sedan 1800-talet för att ge kraft till kruthusen, men är såklart moderniserat idag.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Helge vid Torsebro-Helge river by Torsebro.
Helge vid Torsebro-Helge river by Torsebro.

Panorama på åker med höbalar – Panorama on fields with hay bales

When I was driving a few days ago to find something nice to shoot, I saw this field. I think fields with hay bales are beautiful so I took this panorama. It was taken with 16 images in HDR with 3 exposures in each photo, 48 exposures in total.

När jag var ute och körde för några dagar sedan för att hitta något trevligt att fota såg jag denna åkern. Jag tycker åkrar med höbalar är vackra så jag tog detta panoramat. Det är taget med 16 bilder i HDR med 3 exponeringar i varje foto, 48 exponeringar sammanlagt.

Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

Panorama på åker med höbalar-Panorama on fields with hay bales.

Tunneln i Torsebro – The tunnel in Torsebro

Helge River which is Scania’s largest watercourse, is nearly 200 km long. It starts in Småland and runs through a number of lakes before reaching Hammarsjön. Since the 1770s, it has two outlets. The first in Åhus harbor and the other was created right in the 1770s and runs out in Yngsjö who is now the main outlet.

Through Torsebro, just outside Kristianstad, it flows through a mountain where for thousands of years the water has made an outlet for the water from the underground. Unfortunately, how long the tunnel is, I do not know.

Helge å som är Skånes största vattendrag är nästan 200 km lång. Den börjar i Småland och rinner igenom ett antal sjöar innan den når Hammarsjön. Sedan 1770-talet har den två utlopp. Den första i Åhus hamn och den andra skapades just på 1770-talet och rinner ut i Yngsjö som nu är huvudutloppet.

Genom Torsebro, strax utanför Kristianstad, rinner den genom ett berg där vattnet i tusental år har gjort ett utlopp för vattnet från underjorden. Hur lång tunneln är vet jag tyvärr inte.

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Panorama på tunneln i Torsebro-Panorama of the tunnel in Torsebro.
Tunneln i Torsebro-The tunnel in Torsebro.
Tunneln i Torsebro-The tunnel in Torsebro.

Karpalundsdammarna – Karpalund ponds

A few days ago I visited Karpalund ponds. It was only the second visit this year. The grass in the meadows was too high for me to go to the osprey nest. Many nettles are in the meadows and I wore shorts. But I got photos of two butterflies, a worn meadow brown and an red admiral.

För några dagar sedan besökte jag Karpalundsdammarna. Det var endast det andra besöket för i år. Gräset på ängarna var för högt för mig för att jag skulle gå till fiskgjuse boet. Många brännässlor finns i ängarna och jag bar shorts. Men jag fick bland annat foton på två fjärilar, en sliten slåttergräsfjäril och en amiral. 

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Amiral-Red admiral.
Gräsänder-Mallards.
Maskros-Dandelion.
Slåttergräsfjäril-Meadow brown.

Höbalar på åkern – Hay bales in the field

Yesterday I drove to Christinehof Castle where I had never been before to shoot. It is less than 60 km from home. I took the road that my GPS showed. After I photographed the castle, I took another road home, a little smaller roads to see nature. Then I saw a field with hay bales that were not wrapped, which most are to protect against water.

I think it is so beautiful with freshly cut fields and the hay bales remain in their yellow beautiful color. Note the high barn in the background. It’s an old tobacco barn!

Igår körde jag till Christinehofs slott där jag aldrig varit innan för att fota. Det ligger knappt 60 km hemifrån. Jag tog vägen som min GPS visade. Efter att jag fotograferat slottet tog jag en annan väg hem, lite mindre vägar för att se naturen. Då såg jag en åker med höbalar som inte var inplastade, som de flesta är för att skydda mot vatten.

Jag tycker det är så vackert med nyslagna åkrar och höbalarna ligger kvar i sin gula vackra färg. Notera den höga ladan i bakgrunden. Det är en gammal tobakslada!

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Höbalar-Hay bales.
Höbal-Hay bales.
Höbalar-Hay bales.