Att handla där jag bor – To shop where I live

Jag bor i en lite stad, cirka 90 000 invånare i hela kommunen. I bostadsområdet där jag bor finns det cirka 90% utlänningar, de flesta flyktingar och de flesta kan inte ett ord svenska. Det som gör mig upprörd är att både riksdag och regiring har sagt att alla utlänningar, nyanlända, ska integreras i den svenska kulturen. Men de gör tvärtom, de sätter alla från samma länder tillsammans, inte så konstigt att de aldrig lär sig svenska. De får stora bidrag att gå på SFI Svenska för invandrare, men de lär sig inget! Vi hade val ii September och det de kallar för främlingsfientliga partiet, Sverige Demokraterna (SD) blev Sveriges tredje största parti.

Återgång till inlägget. När jag var på gallerian för att handa fick jag tränga mig förbi många folk. Den enda svensk jag såg var speakern! Musiken var Arabisk med inslag av något annat.

Varför skriver jag detta? Först av allt, Jag är INGEN rasist Jo, den 7 Oktober blev jag brutalt misshandlad av 8-10 Araber i 16-17 års åldern, och rånad på mobiltelefon och plånbok. Jag har inget minne stunden innan eller efter. Hur vet jag då att det var Araber? Jo, när jag var på väg in i gallerian pratade jag i telefon och ett gäng Araber hejdade mig kroppsligt och frågade vad jag sa. Jag drog mig väck och gick in i gallerian. Där finns en pizzeria där jag såg en kompis med sin tjej sitta. Jag gick in och pratade med honom. Genast satte sig två Araber vid bordet jämte.

Jag visste att det var några från gänget och hälsade på dem och försökte bli vän. Utanför såg jag flera av dem så jag ringde till en kompis som bor 10 km från mig. Sedan tappade jag minnet. Vaknade upp utanför i en blodpöl, okbenet krossat på tre ställen, ett sår i pannan som behövdes sys, stora frakturer i hela revbenen. Var hemma från sjukhuset ungefär 01:30-02:00 och spärrade mitt bankkort som man kan betala med utan kod. De hade använt det men har fått tillbaka pengarna, men allt annat jag hade i min plånbok är försvunnet. Därför vill jag förmedla hur det ser ut när det arrangeras något i mitt bostadsområde! Inte en svensk man ser, förutom mig bakom mobilkameran!😁

I live in a small city, about 90,000 inhabitants throughout the municipality. In the residential area where I live, there are about 90% foreigners, most refugees and most can not speak Swedish. What makes me upset is that both parliament and government have said that all foreigners, new arrivals, should be integrated into Swedish culture. But they do the contrary, they put everyone from the same countries together, no wonder they never learn Swedish. They get big contributions to go to SFI Swedish for immigrants, but they do not learn anything! We had elections in September and what they call for xenophobic party, Sweden Democrats (SD) became Sweden’s third largest party.

Return to the post. When I was at the mall to provide I had to force my way past many people. The only Swedish I saw was the speaker! The music was Arabic with elements of something else.

Why am I writing this? First of all, I’m no RACIST Well, on October 7th, I was brutally beaten by 8-10 Arabs aged 16-17, robbed on mobile phone and wallet. I have no memory while before or after. How do I know that it was Arab? Well, when I was heading into the mall, I was talking on the phone and a bunch of Arabs physically stopped me and asked what I was saying. I pulled myself up and went into the mall. There is a pizzeria where I saw a friend sitting with her girlfriend. I went in and talked to him. At the same time, two Arabs sat at the table beside me.

I knew there were some from the gang and greeted them and tried to become friends. Outside I saw several of them so I called a friend who lives 10 km from me. Then I dropped the memory. Woke up outside in a blood pool, the ointment crushed in three places, a sore in the forehead that was sewn, large fractures throughout the ribs. Was home from the hospital about 01: 30-02: 00 and blocked my debit card that you can pay with no code. They had used it but got back the money, but everything else I had in my wallet has disappeared. Therefore I want to convey what it looks like when arranging something in my residential area! Not a Swedish man, except me behind the mobile camera!

Det arrangeras mycket där jag bor… för utlänningar, inte för svenskar!-It’s organized a lot where I live … for foreigners, not for Swedes!

Två svenskar och en Arab som översatte vad de svenska värdarna sa-Two Swedes and an Arab who translated what the Swedish hosts said.

Syns någon en svensk?-Does anyone see a Swedish?

Syns någon en svensk?-Does anyone see a Swedish?