Billjusen i mörkret – Car lights in the dark

Tonight I drove out to photograph the car lights in the dark. I stand on a bridge over the highway and photograph the cars from behind with a long shutter speed. It gets pretty cool effects and only the lights are visible, not the cars. The red lights are the taillights and the brake lights, the yellow ones are the flashing lights. The last photo I took from another bridge.

Ikväll körde jag ut för att fotografera billjusen i mörkret. Jag står på en bro över motorvägen och fotograferar bilarna bakifrån med lång slutartid. Det blir rätt häftiga effekter och bara ljusen syns, inte bilarna. De röda ljusen är baklyktorna och bromsljusen, de gula är blinkersljusen. Det sista fotot tof jag från en annan bro.

Billjusen i mörkret-Car lights in the dark.
Billjusen i mörkret-Car lights in the dark.
Billjusen i mörkret-Car lights in the dark.
Billjusen i mörkret-Car lights in the dark.
Billjusen i mörkret-Car lights in the dark.
Billjusen i mörkret-Car lights in the dark.
Billjusen i mörkret-Car lights in the dark.

Två fjärilar – Two butterflies

Today I had planned a slightly longer photo round, but the heat put a stop to it. I decided to visit the snake trail at Hammer lake and the Karpalund ponds. At the snake trail, I saw a grass snake that disappeared quickly, but managed to shoot a large white.

Then I drove to Karpalund ponds, which were completely overgrown. An Admiral butterfly wanted to show up, it only sat 1-2 feet away from me. It is one of the most beautiful butterflies around.

Idag Hade jag planerat en lite längre fotorunda, men värmen satte stopp för det. Jag beslutade mig för att besöka snokleden vid Hammarsjön och Karpalundsdammarna. Vid snokleden såg jag jag en snok som försvann snabbt, men lyckades fota en sliten kålfjäril. 

Därefter körde jag till Karpalundsdammarna, som var helt igenväxt. En amiralfjäril ville visa upp sig, den satte sig bara 3-4 decimeter ifrån mig. Det är en av de vackraste fjärilarna häromkring.

Amiral-Red Admiral.
Amiral-Red Admiral.
Amiral-Red Admiral.
Kålfjäril-Large white.
Kålfjäril-Large white.
Kålfjäril-Large white.

Två favoritfåglar – Two favorite birds

After I missed the whole spring and half the summer I want to show you two of my favorite birds of prey. This year I have not seen one, I have not been out and photographed …. Marsh Harrier and ospreys. I have a special relationship with the osprey in the Karpalund ponds. Every year I usually photograph them and they know when I get my photos, then they land in their nest again! The marsh harriers are nesting on the ground, well hidden. You must have patience and luck to shoot them!

Efter att jag missat hela våren och halva sommaren så vill jag visa två av mina favorit rovfåglar. I år har jag inte sett en enda, jag har ju inte varit ute och fotat…. Brun kärrhök och fiskljusen. Fiskgjusarna i Karpalundsdammarna har jag ett speciellt förhållande till. Varje år brukar jag fota dem och de vet när jag fått mina foton, då landar de i sitt bo igen! De bruna kärrhökarna häckar på marken, väl dolda. Man får ha tålamod och tur att fota dem!

 

Brun kärrhök-Marsh harrier.
Brun kärrhök-Marsh harrier.
Fiskljuse-Osprey.
Fiskljuse-Osprey.

Vit gräsand – White mallard

Mallards are available in several different colors, but white mallards are quite unusual, at least wild. When I was in Solvesborg this weekend, I photographed this white mallard who has tame duck in the genes.

Gräsänder finns i flera olika färger, men vita gräsänder är rätt ovanliga, iallafall vilda. När jag var i Sölvesborg i helgen fotade jag den här vita gräsanden som har tam-anka i generna. 

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek-Click on the images to see them in larger size.

Vit gräsand-White mallard.
Vit gräsand-White mallard.
Vit gräsand-White mallard.

Sölvesborgs tingsrätt – Solvesborg District Court

Sölvesborg District Court was built in 1921, after an architectural competition in 1917 that was won by Gunnar Asplund. Courthouse today is a historic building and is no longer in use. The photo is a panorama.

Sölvesborg tingsrätt är byggt 1921, efter en arkitekttävling 1917 som vanns Gunnar Asplund. Tingshuset är idag byggnadsminne och är inte längre i bruk. Fotot är ett panorama.

Klicka på fotot för att se det i större storlek-Click on the photo to see it in larger size.

Sölvesborgs tingsrätt-Sölvesborg District Court.